Homepage Danscentrum Lensink facebook twitter youtube  Stationsplein 1D, Steenwijk
Postadres: Postbus 96, 8330 AB Steenwijk
tel./sms 0610 816493
(di. t/m za. 17-21 uur.)
e-mail: dansen@danscentrumlensink.nl
IBAN: NL76 ABNA 0580 6101 52

Huishoudelijk Reglement Danscentrum Lensink

Deze informatie is ook als pdf te downloaden

Het reglement is ter bescherming van zowel gasten als medewerkers van Danscentrum Lensink Bij niet nakomen van de regels van het reglement volgt regelhandhaving en eventueel een uitzettingsprocedure. In alle gevallen waarin de regels niet voorzien, beslist de directie. Inzage van de algemene voorwaarden aan de bar.

Algemeen  

1. Alle aanwijzingen van medewerkers van Danscentrum Lensink, die verband houden met onze huisregels of algemene  voorwaarden, moet u direct opvolgen.
2. Klachten moet u direct melden bij de bedrijfsleiding.  
3. Het is verplicht dat alle bezoekers medewerking verlenen bij (eventuele) controle op wapens en drugs.  
4. Gevonden voorwerpen moet u bij de bar inleveren.  
5. Jassen moet u ophangen in de garderobe.  
6. Verkoop en nuttigen van alcohol is vanaf 18 jaar.  
7. Het is verboden overlast te veroorzaken aan medegebruikers van de "Meenthe".  
8. Pauzes worden geacht te worden gehouden in Danscentrum Lensink.  
9. De directie stelt zich niet aansprakelijk voor zoekraken van (waardevolle) spullen.
10. U wordt geacht geen (waardevolle) spullen achter te laten in de jassen of tassen in de garderobe.
11. U wordt geacht kennis te hebben genomen van de voorwaarden van Danscentrum Lensink en de Ned. Vereniging van Dansleraren.
12. Het is verboden schoeisel te dragen welke de vloer kan beschadigen zoals ijzer, naaldhakken e.d.
13. Wij schenken geen (kraan)water. U kunt flesjes bronwater of een glas bronwater bij ons kopen.
14. Het is niet toegestaan glazen en/of flessen met (kraan)water te vullen.
15. Onze medewerkers kunnen naar uw legitimatiebewijs vragen. Legitimatie is conform de wet verplicht.
16. Uw inschrijving eindigt automatisch en direct na afloop van de laatste les waarvoor u zich heeft ingeschreven. U kunt de keuze maken u opnieuw in te schrijven voor een cursus, uw inschrijving wordt niet automatisch verlengd, ook niet als u daartoe een mondeling verzoek heeft gedaan.
17. Er geldt in de gehele dansschool en in het gebouw “De Meenthe” een rookverbod.
18. U dient rekening te houden met de omwonenden door geen geluids- en parkeeroverlast te veroorzaken.
19. Als u door (onvoorziene) omstandigheden niet in staat bent de lessen te volgen, bent u verplicht dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de directie te melden. Bij afmelding - om welke reden ook - bent u verplicht de volledige contributie voor de cursus, waarvoor u zich in heeft geschreven, te betalen. Als u de contributie in termijnen betaalt, dient u alle termijnen te voldoen. Als u zich (ruim) voor aanvang van of tijdens de cursus afmeldt, vervalt de betalingsverplichting niet. Er vindt in geen geval restitutie van de contributie of tussentijdse beëindiging van de incasso-opdracht plaats. Ook niet bij verhuizing, uiteengaan van partners, langdurige ziekte, ongeval, privé- of werkomstandigheden etc. Het is ook niet mogelijk de inschrijving voor een cursus om te zetten naar privélessen of anderszins. Bij ziekte of afwezigheid van een leraar wordt voor vervanging gezorgd. Als dit niet mogelijk is, dan wordt de les afgelast en/of uitgesteld. U wordt hierover via een (mail)bericht of telefonisch op de hoogte gesteld.
20. Uw inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
21. Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle cursussen uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de cursist en/of assistent. Tenzij schriftelijk overeengekomen, is het een (voormalig) cursist en/of (voormalig) assistent niet toegestaan het geleerde tijdens en/of na afloop van de cursus op enigerlei wijze commercieel en/of in groeps- of verenigingsverband buiten de dansschool aan te wenden of te laten wenden. Bij overtreding van het hiervan verbeurt de (voormalige) cursist en/of assistent aan de directie van de dansschool zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist, een direct opeisbare boete van 1500 (zegge eenduizendvijfhonderd) euro per overtreding en voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Deze bepaling laat onverlet de bevoegdheid van de directie van de dansschool om verdere schade te vorderen.

Foto- en filmopnamen

1. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van de directie. Deze toestemming kan zonder opgaaf van redenen per direct worden ingetrokken.
2. U geeft impliciet de directie toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen, cursisten of bezoekers te (laten) maken en te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden. U kunt ter plekke aan de directie of fotograaf kenbaar maken als u niet gefotografeerd wenst te worden, als uw foto's niet op de website of social mediapagina's van de dansschool mogen worden geplaatst en/of niet voor redactionele of promotionele doeleinden mogen worden gebruikt.
3. De (door een fotograaf) in de dansschool gemaakte foto's, van de dansschool ontvangen foto's en/of foto's die op de website of social mediapagina's van de dansschool staan, zijn uitsluitend voor privégebruik bestemd en mogen niet voor commerciële doeleinden worden aangewend, tenzij hier uitdrukkelijk vooraf schriftelijk toestemming is gegeven door de directie.

Het is niet toegestaan

1. Eigen drank en/of water en/of etenswaren mee te nemen en te nuttigen.
2. Zonder toestemming meubilair te verplaatsen.
3. Zich te begeven in werkruimtes als muziekbar, bar, keuken of berghokken.
4. Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
5. Zich discriminerend uit te laten.
6. Zich door woord en/of gebaar schuldig te maken aan seksuele intimidatie.
7. Anderen te beledigen in de ruimste zin des woords.

Het is verboden

1. Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
2. Vuurwapens, messen, of andere voorwerpen die als wapen kunnen dienen in het bezit te hebben.
3. Diefstallen en vernielingen te plegen.  

Danscentrum Lensink, Stationsplein 1D Steenwijk, Huishoudelijk Reglement opgemaakt 01-08-2017 te Steenwijk

 

Bij bezoek en/of deelname aan Danscentrum Lensink worden de algemene inschrijf- en betalingsvoorwaarden en de huisregels geaccepteerd door deelnemer en/of bezoeker.

Alle hiervoor uitgekomen prijslijsten en/of algemene inschrijf- en betalingsvoorwaarden zijn hiermee vervallen.